Praktische informatie

Algemene voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden staat omschreven op welke basis je een relatie aan gaat met Praktijk van den Berg. Rechten, plichten en verwachtingen, die gelden als je behandeld wordt. Andere dan deze Algemene Voorwaarden gelden niet.

Definities

De therapeut: Antoinette van den Berg

Cliënt: De persoon die zich voor behandeling bij Praktijk van den Berg heeft gemeld.

Behandelplan: Op intake, anamnese en onderzoek gebaseerd behandelingsplan met als doel de gezondheidsklacht van de cliënt weg te nemen of te verminderen.

Behandeltraject: het onderling overeengekomen traject van meerdere behandelafspraken, met richtlijnen voor planning (dagelijks, wekelijks, 2-wekelijks, 4-wekelijks)

Behandeling en dossier

De therapeut stelt een individueel behandelplan op, waarin globaal wordt weergegeven welke klachten de cliënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd.

De cliënt neemt kennis van het behandelplan en stemt hiermee in, voordat het behandeltraject wordt gestart.

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de, middels het intake- en anamneseformulier, aan de therapeut verstrekte relevante informatie. Dit betreft zowel praktische informatie, zoals geboortedatum en adres, als informatie aangaande de klacht en gezondheid van de cliënt.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging behandelingen

Beëindiging van de behandeling kan altijd met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de cliënt voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij dit eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt, tegen het advies van de therapeut in, het traject beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij/zij/die tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het behandeltraject voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan het overeengekomen behandeltraject slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal, desgewenst, in een dergelijke situatie hulp en advies bieden bij het vinden van een andere therapeut.

Tarieven, betaling en annulering

De therapeut informeert de cliënt over de gehanteerde tarieven, die overeenkomen met de informatie op de website en de prijslijst. Bij een geplande aanpassing van de tarieven, dient de therapeut dit tijdig aan te kondigen. Tijdig is uiterlijk bij het vastleggen van de behandelafspraak.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Betalingswijze: De behandelingen kunnen per bank betaald worden en de betalingstermijn per bank is 14 dagen.

De therapeut dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, zo tijdig mogelijk de cliënt te informeren. Zij dient hiervoor de meest efficiënte beschikbare contactmogelijkheden van de cliënt te benutten.

Aansprakelijkheid en klachtenregeling

De therapeut heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode, zie RBCZ.

Bij klachten dient u zich eerst tot de therapeut te wenden. Als hier geen duidelijkheid uit voort komt en u verder wil met uw klacht, kun u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Quasir.

Voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) is de therapeut via de FAGT  aangesloten bij Zorggeschil  

Uw privacy

Wat gebeurt er met je persoonsgegevens bij Praktijk van den Berg?

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Dit is een verplichting vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om u goed en gericht te kunnen behandelen heb ik gegevens nodig over uw gezondheid.  Voor de financiële afhandeling heb ik naam, adres, geboortedatum en verzekeringsgegevens nodig. Ik verwerk zowel gezondheids- als meer administratieve gegevens in een dossier. Dit is voor mij als therapeut een verplichting vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Ik heb expliciet toestemming van jou nodig om je gegevens te kunnen vastleggen in een dossier. Daarvoor heb ik jouw (elektronische) handtekening nodig.

De persoonsgegevens worden verwerkt door mij: Antoinette van den Berg (geregistreerd therapeut RBCZ en FAGT), Praktijk van den Berg, Kvk 31048557, Wollegras 33 Soest.

Ik krijg de persoonsgegevens van jouwzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via de website, email, telefoon, app en bij de intake.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Inhoud van communicatie, aangaande gezondheid en afspraken

Doeleinden

Praktijk van den Berg gebruikt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Het inhoud geven aan de behandelingen
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Facturerin
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het voeren van geschillen

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze behandelovereenkomst en je dus te kunnen behandelen, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking van uw gegevens aan andere bedrijven

Ik wissel je persoonsgegevens niet uit met andere bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Praktijk van den Berg vanwege een wettelijke verplichting hieraan moet voldoen. Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Verstrekking aan andere therapeuten/zorgverleners

Alleen met jouw toestemming kunnen je gegevens worden gedeeld met andere therapeuten. Dit is bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of wanneer jij als client (tijdelijk) bij een andere therapeut onder behandeling gaat.

Het bewaren van gegevens en dossier

Praktijk van den Berg zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Daarna worden je gegevens bewaard en niet meer verwerkt. Bepaalde gegevens moeten lang bewaard worden, omdat een therapeut zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de WGBO.

Beveiliging van uw gegevens

Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Hiervoor heeft de therapeut passende beveiligingsmaatregelen genomen, o.a. door beveiligde online-systemen, websites en wachtwoorden.

Uw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Praktijk van den Berg verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Bij vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met: Antoinette van den Berg, therapeut, info@praktijkvdberg of via telefoonnummer 06-25486026. Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk van den Berg laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 september 2021.

Praktijk van den Berg kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wat kun je van mij verwachten bij de behandeling?

De wetgeving stelt dat een therapeut en een cliënt een behandelovereenkomst aangaan. Het is goed om alles op een rij te zetten, zodat er geen onbedoelde verwachtingen ontstaan.

Het is handig om te weten waar je aan toe bent als je bij Praktijk van den Berg komt om behandeld te worden. Daarnaast is het voor mij verplicht om een dossier aan te leggen en je hier goed over te informeren. Een onderdeel van dit dossier is ook de behandelovereenkomst.

In deze overeenkomst staat omschreven wat we van elkaar mogen verwachten. Hieronder de tekst van de behandelovereenkomst. Het is belangrijk om die goed door te nemen. Je krijgt de tekst bij de eerste afspraak.

De cliënt is voorgelicht door de therapeut over therapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels website en intakegesprek.

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstellingen zoals gesteld op de website voor de intake en behandelingen. De cliënt krijgt een factuur die per bankoverschrijving dient te worden betaald.

Afspraken die geannuleerd worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving (zie hiervoor de informatie over privacy op de website).

De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden.

De cliënt kan onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan het behandeltraject beëindigen als er op basis van argumenten, redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij de behandeling voortzet.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot Quasir. Het is aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut voordat de klacht gemeld wordt bij Quasir.

De therapeut is verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging FAGT (www.fagt.org).

Voetreflextherapie of systemisch werken is niet geschikt om reguliere medische diagnoses te stellen of om als enige therapie, ernstige ziektes te behandelen. De therapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg ingezet te worden. Daarom wordt aangeraden dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massagetherapie niet weggenomen worden.

Voorgeschreven medicatie mag nooit veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Als er reden is voor een suggestie van de therapeut op dit vlak, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en bepaalt of voortzetting van de behandeling wenselijk is.

Minderjarigen: voor een medische handeling bij een kind vanaf twaalf jaar is behalve de toestemming van de ouders ook die van het kind zelf vereist. Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelfstandig over hun medische behandeling beslissen zonder toestemming van hun ouders en ondanks hun minderjarigheid. Voor kinderen jonger dan 16, moeten beide ouders dit formulier ondertekenen.

Communicatie via e-mail vindt plaats op risico van de cliënt. Sommige maildiensten (bijv. hotmail, gmail) zijn minder betrouwbaar dan anderen. De client bepaalt welk mailadres gebruikt wordt.